КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ

Back Home

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 23 вересня 2003 р. N 1494

Київ

 

Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання

на 2004-2006 роки

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити Програму розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки (далі - Програма), що додається.

     2. Міністерству освіти і  науки,  іншим  центральним органам виконавчої  влади - відповідальним виконавцям Програми забезпечити її фінансування в межах бюджетних асигнувань,  передбачених на цю мету в Державному бюджеті України на відповідний рік.

     3. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на Міністерство освіти і науки.

 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 вересня 2003 р. N 1494

 

ПРОГРАМА
розвитку системи дистанційного навчання
на 2004-2006 роки

Загальні положення

     Світовий процес переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти.

     Насамперед це стосується задоволення освітніх потреб громадян упродовж усього життя, забезпечення  доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності та адекватну підготовку,

     Найбільш ефективному розв'язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.

     Розвиток дистанційного навчання почав прискорюватися з прийняттям Законів України "Про Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ) та "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).

     Певну роль відіграло також те, що МОН разом з Українським центром дистанційної освіти Національного технічного університету "Київський  політехнічний  інститут" - координуючою організацією у сфері дистанційного навчання розроблено Концепцію розвитку системи дистанційного навчання в Україні.

     Разом з тим сучасний стан розвитку дистанційного навчання ще не відповідає вимогам суспільства, яке прагне стати рівноправним членом європейської та світової спільноти, де мільйони громадян задовольняють свої освітньо-інформаційні потреби через телекомунікаційні мережі, в тому числі через Інтернет.

     Аналіз стану дистанційного навчання показує, що всі навчальні заклади, організації та установи, які впроваджують або використовують технології дистанційного навчання, наштовхуються на реальні труднощі, подолання яких потребує цільового фінансування, об'єднання  зусиль  цих  закладів  із зусиллями державних органів, координації спільних дій та нормативно-правового забезпечення, що сприятиме прискоренню цього процесу, а також зменшить інтелектуальні, матеріальні та фінансові витрати на впровадження і розвиток дистанційного навчання в цілому.

     Тому для подальшого розвитку системи дистанційного навчання, а також забезпечення системності, комплексності та узгодженості дій у реформуванні освітньої системи, пов'язаних з дистанційним навчанням, необхідна державна підтримка, ефективне забезпечення якої може бути реалізоване шляхом прийняття  і виконання цієї Програми.

Мета і основні завдання

     Метою Програми є забезпечення широкого доступу населення до освітніх ресурсів і створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя шляхом  розвитку системи дистанційного навчання на основі новітніх педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Основними завданнями Програми є:

    здійснення нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-технічного, кадрового, економічного та фінансового забезпечення системи дистанційного навчання;

     удосконалення структури в системі дистанційного навчання шляхом розширення мережі її центрів;

     забезпечення контролю якості в системі дистанційного навчання за рахунок впровадження в практику експертизи курсів і технологій дистанційного навчання;

     розвиток дистанційної форми навчання в системі  вищої освіти за всіма напрямами  підготовки фахівців для гуманітарної, економічної,  юридичної,  природничої,  інженерної, військової, аграрної та інших галузей;

     використання дистанційного навчання в системі післядипломної освіти для перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації кадрів у сфері підприємництва, державного а муніципального управління, системі  митної та податкової служби, фінансово-банківській системі, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;

     організація дистанційного навчання в системі загальної середньої та професійно-технічної освіти;

     забезпечення професійної підготовки та психологічної підтримки окремих груп населення, зокрема безробітних, громадян з особливими потребами, військовослужбовців строкової служби, осіб, що знаходяться в місцях позбавлення волі, тощо.

Фінансове забезпечення виконання Програми

     Видатки, пов'язані з розвитком системи дистанційного навчання, здійснюються за рахунок виділених з бюджету в установленому порядку коштів для МОН та інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, а також коштів фізичних і юридичних осіб, що вносять плату за навчання, виконання господарських договорів, отриманих грантів, добровільних внесків, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозовані результати виконання Програми

     Виконання Програми дасть змогу:

     збільшити кількість споживачів освітніх послуг будь-якого рівня незалежно від місця їх проживання;

     підвищити якість освітніх послуг шляхом залучення до підготовки та проведення дистанційного навчання висококваліфікованих  викладачів, фахівців-практиків з різних галузей, у тому числі спеціалістів у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій;

     розширити можливості громадян в одержанні безперервної освіти впродовж усього життя;

     створити для громадян додаткові робочі місця за рахунок підвищення їх професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, в тому числі у сфері високих технологій дистанційного навчання;

     підвищити конкурентоспроможність вітчизняних навчальних закладів на українському та світовому ринку освітніх послуг за рахунок істотного підвищення рівня кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів, підвищення рівня комп'ютерного, програмного та телекомунікаційного оснащення навчальних закладів, створення, накопичення і постійного удосконалення освітніх ресурсів, які використовуються у дистанційному навчанні;

     розв'язати окремі соціальні проблеми, зокрема забезпечити соціалізацію та психологічну підтримку засобами дистанційного навчання проблемних груп населення - громадян з особливими потребами, безробітних, військовослужбовців строкової служби, осіб, що знаходяться в місцях позбавлення волі, тощо.

Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

Нормативно-правове забезпечення

     1. Розробити і затвердити:

     проект Положення про дистанційне навчання.

                             МОН, Мін'юст.                               2004 рік;

     проект Положення про експертизу в системі дистанційного навчання.

                             МОН, Мін'юст.                               2004 рік;

     проект Положення про банк атестованих дистанційних курсів системи дистанційного навчання.

                             МОН, Мін'юст.                               2005 рік.

     2. Розробити:

     проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  "Про ліцензування освітніх послуг".

                             МОН.                                                 2004 рік;

     проекти стандартів на технології дистанційного навчання.

                             МОН.                                                 2004-2006 роки.

     3. Підготувати пропозиції щодо захисту інтелектуальної власності в системі дистанційного навчання.

                             МОН.                                                 2004 рік.

Організаційне забезпечення

     4. Здійснити заходи щодо розвитку мережі центрів системи дистанційного навчання і постійного збільшення кількості осіб, що навчаються за дистанційною формою.

                             МОН, інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади.                          2004-2006 роки.

     5. Створити і забезпечити діяльність експертної комісії з питань дистанційного навчання.

                             МОН, інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади.                          2004 рік.

     6. Створити банк атестованих дистанційних курсів.

                             МОН, інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади.                         2004-2006 роки.

     7. Організувати і забезпечити видання спеціалізованого журналу, присвяченого розвитку дистанційного навчання в Україні.

                             МОН, Академія педагогічних наук, інші центральні органи виконавчої влади, які  мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади.                           2004-2006 роки.

     8. Проводити всеукраїнські та міжнародні конференції з питань розвитку дистанційного навчання.

                             МОН, Академія педагогічних наук.                                 2004-2006 роки.

Науково-методичне забезпечення

     9. Розробити:

     методики створення і використання дистанційних курсів у навчальному процесі на основі сучасних педагогічних, інформаційних та комунікаційних технологій.

                             МОН.                                               2004 рік;

     критерії та рекомендації щодо вибору або розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для дистанційного навчання з урахуванням загальновизнаних у цій галузі стандартів.

                             МОН.                                               2004-2005 роки;

     методичне та дидактичне забезпечення, необхідне для впровадження дистанційного навчання за визначеними переліками дисциплін для загальної та професійно-технічної освіти, напрямів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів вищої та післядипломної освіти.

                             МОН, Академія педагогічних наук.                             2004-2006 роки.

     10. Прийняти  комплексні програмно-технічні рішення для системи дистанційного навчання з метою налагодження взаємодії центрів та роботи експертів через телекомунікаційну мережу, забезпечення доступу до банку атестованих дистанційних курсів та захисту інформації від несанкціонованого доступу,  адміністрування навчання  однієї  особи  за курсами різних навчальних закладів або значної кількості осіб за одним дистанційним курсом тощо.

                             МОН.                                                                               2004-2006 роки.

     11. Провести комплексні психолого-педагогічні  дослідження з проблем дистанційного навчання для різних вікових категорій громадян.

                             МОН, Академія педагогічних наук.                             2004-2006 роки.

     12. Провести аналіз та розробити переліки дисциплін для системи загальної та професійно-технічної освіти, напрямів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів вищої та післядипломної освіти, для яких насамперед доцільно впроваджувати дистанційне навчання.

                             МОН, Академія педагогічних наук.                             2004 рік.

Кадрове забезпечення

     13. Створити і забезпечити функціонування постійно діючої системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання, включаючи педагогічних, науково-педагогічних працівників, фахівців з інформаційних технологій, методистів і менеджерів.

                             МОН.                                                                               2004-2005 роки.

     14. Розробити і затвердити форму кваліфікаційних документів про перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання.

                             МОН.                                                                              2004 рік.

     15. Включити до програми підготовки педагогічних кадрів дисципліни з технологій дистанційного навчання, у тому числі з педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.

                             МОН, Академія педагогічних наук.                            2004-2005 роки.

Інформаційно-телекомунікаційне та  матеріально-технічне забезпечення

     16. Удосконалити телекомунікаційну інфраструктуру системи дистанційного навчання, включаючи спеціалізовану телекомунікаційну мережу URAN для навчальних закладів та наукових установ.

                             МОН, Мінпромполітики.                                             Постійно.

     17. Постачати до центрів системи дистанційного навчання комп'ютерну техніку, ліцензоване програмне забезпечення та телекомунікаційне обладнання.

                             Мінпромполітики, МОН.                                             2004-2006 роки.

Міжнародне співробітництво

     18. Сприяти вивченню і поширенню міжнародного досвіду з питань розвитку дистанційного навчання.

                             МОН, Академія педагогічних наук.                            2004-2006 роки.

     19. Брати участь:

     у реалізації проектів і програм, спрямованих на входження системи дистанційного навчання України у світову освітню систему із збереженням національних інтересів і здобутків у системі вітчизняної освіти.

                             МОН, Академія педагогічних наук.                            2004-2006 роки;

     у розробленні міжнародних стандартів на технології дистанційного навчання.

                             МОН, Академія педагогічних наук.                            2004-2006 роки.

 

Back

Back Top