ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ

Back Home

 

 

Про затвердження Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до реєстру
відомостей про передачу права власності на
винахід (корисну модель) та видачу ліцензії
на використання винаходу (корисної моделі)

 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 16 липня 2001 року N 521

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 липня 2001 р. за N 644/5835

 

 

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) (далі - Інструкція), що додається.

 

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати цю Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

 

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати цю Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі)" від 18 вересня 2000 року N 451, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2000 року за N 675/4896.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

 

 

Міністр

В. Г. Кремень

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти і науки України

від 16 липня 2001 р. N 521

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

30 липня 2001 р. за N 644/5835

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997, визначає процедуру подання до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України, розгляду, публікації та внесення до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи або Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі (далі - реєстр) відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі).

 

1.2. Передача права власності на винахід (корисну модель) здійснюється на підставі договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) (далі - договір).

 

Видача ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) здійснюється на підставі ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі) (далі - ліцензійний договір).

 

Передача права власності на винахід (корисну модель) та надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) здійснюються в межах строку дії патенту України на винахід, деклараційного патенту України на винахід, деклараційного патенту України на корисну модель (далі - патент).

 

1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

 

1.4. Передача права власності на винахід (корисну модель) і надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) уважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) та внесення їх до реєстру.

 

1.5. На підставі ліцензійного договору може видаватись виключна або невиключна ліцензія на використання винаходу (корисної моделі).

 

Видавати ліцензію будь-якій особі на використання винаходу (корисної моделі) може власник патенту.

 

Ліцензіат, якому власником патенту передано право на використання винаходу (корисної моделі) за договором про виключну ліцензію (далі - власник виключної ліцензії), може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання винаходу (корисної моделі) за умови надання йому такого права власником патенту.

 

1.6. Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель), можуть здійснювати: власник патенту; його правонаступник; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням власника патенту або його правонаступника.

 

Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про надання дозволу (ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі), можуть здійснювати: ліцензіар; ліцензіат; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням ліцензіара або ліцензіата.

 

1.7. Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на винахід (корисну модель) та наданням ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), визначаються угодою між ними, а право на підписання документів, які подаються до Держдепартаменту, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

 

1.8. Якщо один або більше, але не всі, співвласники патенту на винахід (корисну модель) бажають передати своє право власності на винахід (корисну модель) на користь інших співвласників, то договір укладається між співвласниками, які передають право власності, та іншими співвласниками.

 

2. Документи, що подаються до Держдепартаменту

 

2.1. Для внесення до реєстру (реєстрації) відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі) (далі - відомості) до Держдепартаменту подають такі документи:

 

-         заяву про внесення до реєстру відомостей (далі - заява) - 1 прим.;

-         договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;

-         документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей - 1 прим.;

-         довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені власника патенту, його правонаступника або ліцензіата подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

 

2.2. Заяву про внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) (додаток 1) подають: власник патенту; його правонаступник; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням власника патенту або його правонаступника за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

 

У випадку, зазначеному в пункті 1.8 цієї Інструкції, заяву про внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) (додаток 2) подають: співвласники, які передають право власності на винахід (корисну модель); представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням співвласників патенту, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

 

Заяву про внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) (додаток 3) подають: ліцензіар; ліцензіат; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням ліцензіара або ліцензіата, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

 

Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору).

 

Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи та її місцезнаходження (місце проживання). У дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.

 

2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) повинні бути вказані:

 

2.3.1. Щодо договору:

 

-         сторони договору;

-         предмет договору;

-         номер патенту;

-         назва винаходу (корисної моделі);

-         місцезнаходження (місце проживання) сторін.

 

2.3.2. Щодо ліцензійного договору:

 

-         сторони ліцензійного договору;

-         предмет ліцензійного договору;

-         номер патенту;

-         назва винаходу (корисної моделі);

-         обсяг прав, що передаються;

-         вид ліцензії (виключна або невиключна);

-         строк дії ліцензійного договору;

-         територія дії ліцензійного договору;

-         місцезнаходження (місце проживання) сторін.

 

2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу.

 

Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його укладають.

 

Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір (ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

 

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в країні його укладання.

 

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони договору (ліцензійного договору).

 

Документи, що подаються для внесення до реєстру відомостей, друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом 210 х 297 мм, при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного договору) або витягу з договору (ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.

 

3. Розгляд документів та внесення до реєстру відомостей

 

3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду від дати публікації відомостей про видачу патенту в бюлетені.

 

Унесення до реєстру відомостей здійснюється протягом двох місяців від дати надходження до Держдепартаменту заяви та правильно оформлених документів, що до неї додаються.

 

3.2. Держдепартамент:

 

-         розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність розділам 1, 2 цієї Інструкції;

-         приймає рішення про внесення відомостей до реєстру (далі - рішення) (додатки 4, 5, 6);

-         уносить відомості до відповідного реєстру;

-         направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з договору (ліцензійного договору), щодо якого внесено відомості до відповідного реєстру, та один примірник рішення про внесення до реєстру відомостей. Один примірник договору (ліцензійного договору) або витяг з договору (ліцензійного договору) зберігається в Держдепартаменті як контрольний;

 

готує відомості для публікації в бюлетені.

 

3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів.

 

3.4. Відомості не можуть бути внесені до реєстру, якщо:

 

-         патент визнано недійсним повністю;

-         дія патенту припинена;

-         зареєстровано заяву власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), а клопотання про відкликання цієї заяви не надійшло;

-         подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та пункту 3.3 цієї Інструкції.

 

3.5. У випадках, зазначених у пункті 3.4 цієї Інструкції, Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

 

4. Унесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

 

4.1. У відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), що внесені до відповідного реєстру, за ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться зміни (далі - зміни) щодо:

 

-         сторін ліцензійного договору;

-         обсягу прав, що передаються;

-         виду ліцензії;

-         строку дії ліцензійного договору;

-         території дії ліцензійного договору.

 

Для внесення змін подають такі документи:

 

-         заяву про внесення змін (додаток 7) - 1 прим.;

-         перелік змін - 1 прим.;

-         документ про сплату збору за внесення змін.

 

Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких змін.

 

4.2. Заява про внесення змін викладається українською мовою, стосується одного ліцензійного договору та підписується сторонами ліцензійного договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

 

4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову редакцію пункту (пунктів), що змінюється (змінюються).

 

4.4. Держдепартамент розглядає заяву про внесення змін і додані до неї документи, приймає рішення про внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) (додаток 8) протягом двох місяців від дати надходження правильно оформлених документів.

 

Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві.

 

4.5. Заява про внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) не приймається до розгляду, якщо:

 

-         патент визнано недійсним повністю;

-         дія патенту припинена;

-         дія ліцензійного договору закінчилася;

-         подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 - 4.3 цієї Інструкції.

 

Якщо зміни не можуть бути внесені до відповідного реєстру, то Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, вказаною в заяві.

 

4.6. Дія ліцензійного договору може бути достроково припинена:

 

-         за взаємною згодою сторін;

-         на підставі рішення суду;

-         на підставі припинення дії деклараційного патенту на винахід у зв'язку з видачею патенту за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний патент.

 

4.6.1. Для внесення до відповідного реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін до Держдепартаменту подають заяву про внесення відомостей до відповідного реєстру у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору (додаток 9), підписану обома сторонами ліцензійного договору, в одному примірнику.

 

4.6.2. Держдепартамент розглядає заяву, приймає рішення про внесення до відповідного реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін та вносить такі відомості до відповідного реєстру протягом двох місяців від дати надходження правильно оформленої заяви.

 

Рішення про внесення до відповідного реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін (додаток 10) направляється за адресою, зазначеною в заяві.

 

4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним вносяться до відповідного реєстру на підставі рішення суду.

 

4.7. Якщо за результатом проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний патент, прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, а деклараційний патент на винахід уважається таким, що не набрав чинності від дати публікації в бюлетені відомостей про його видачу, то реєстрація відомостей про видачу ліцензії власником деклараційного патенту на винахід на його використання будь-якій особі скасовується.

 

5. Публікація відомостей

 

Після внесення до реєстру Держдепартамент публікує в бюлетені визначені в установленому порядку відомості про:

 

-         передачу права власності на винахід (корисну модель);

-         видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі);

-         дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін;

-         визнання ліцензійного договору недійсним на підставі рішення суду;

-         зміни у відомостях про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі).

 

 

Начальник управління реєстрації

та економіки інтелектуальної

власності

 

 

Л. А. Меняйло

 

Додаток 1

до пункту 2.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

 

Державний департамент інтелектуальної власності

Львівська площа, 8, Київ-53, МСП, 04655 

 

Власник(и) патенту(ів) (правонаступник):

 

____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи)

 

____________________________________________________________________________________________

 

Адреса для листування ________________________________________________________________________

 

тел. ______________________________   Патент(и) N _______________________ 

 

Дата пріоритету ___________________   Дата публікації ____________________ 

 

Номер офіційного бюлетеня _________ 

 

Заява

 

Прошу внести до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) відомості про передачу права власності на винахід (корисну модель)

 

_____________________________________________________________________________________________

(назва винаходу [корисної моделі])

 

_____________________________________________________________________________________________

від власника патенту

 

_____________________________________________________________________________________________

 (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи, адреса для листування)

 

до ___________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

якій передається право власності на винахід [корисну модель], адреса для листування)

 

Додатки:

 

Договір або витяг з договору на ___ арк. у 3 прим.

Документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель)

 

Підпис власника патенту (правонаступника)   ________________________ ( Ініціали і прізвище)

 

М. П. (для юридичної особи) 

 

Дата _______________

 

 

Начальник управління реєстрації

та економіки інтелектуальної

власності

 

 

Л. А. Меняйло


 

Додаток 2

до пункту 2.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

 

Державний департамент інтелектуальної власності

Львівська площа, 8, Київ-53, МСП, 04655 

 

Власник(и) патенту(ів):

 

_____________________________________________________________________________________________

(повні імена фізичних осіб або повні офіційні найменування юридичних осіб)

 

Адреса для листування _________________________________________________________________________

 

тел. ______________________________   Патент(и) N ______________________

 

Дата пріоритету ___________________    Дата публікації ____________________

 

Номер офіційного бюлетеня _________ 

 

Заява

 

Прошу внести до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) відомості про передачу права власності на винахід (корисну модель)

 

_____________________________________________________________________________________________

(назва винаходу [корисної моделі])

 

_____________________________________________________________________________________________

від співвласника патенту

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи)

 

до співвласника _______________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

якій передається право власності на винахід [корисну модель], адреса для листування)

 

Додатки:

Договір або витяг з договору на ___ арк. у 3 прим.

Документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель)

 

Підпис власника патенту, який передає право:

 

__________________   (Ініціали і прізвище)

 

М. П. (для юридичної особи) 

 

Дата _______________

 

 

Начальник управління реєстрації

та економіки інтелектуальної

власності

 

 

Л. А. Меняйло 


Додаток 3

до пункту 2.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) 

 

Державний департамент інтелектуальної власності

Львівська площа, 8, Київ-53, МСП, 04655 

 

Ліцензіар (ліцензіат):

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи) 

 

Адреса для листування _________________________________________________________________________

 

тел. ______________________________   Патент(и) N ______________________

 

Дата пріоритету ___________________    Дата публікації ____________________

 

Номер офіційного бюлетеня _________ 

 

Заява

 

Прошу внести до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі):

 

_____________________________________________________________________________________________

(назва винаходу [корисної моделі])

 

власником патенту (виключної ліцензії) __________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи) 

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи, _____________________________________________________________________________________________

якій надається дозвіл на використання винаходу [корисної моделі], адреса для листування)

 

_______________________________________________

(вид ліцензії)

 

Додатки:

 

Договір або витяг з договору на ___ арк. у 3 прим.

Документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

 

Підпис ліцензіара (ліцензіата)

 

__________________  (Ініціали і прізвище)

М. П. (для юридичної особи) 

 

Дата _______________

 

 

Начальник управління реєстрації

та економіки інтелектуальної

власності

 

 

Л. А. Меняйло


Додаток 4

до пункту 3.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

 

Рішення

 

"___" _______________ 200_ р.

 

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув заяву власника патенту (правонаступника)

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи, адреса для листування)

 

про внесення до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель)

 

і прийняв рішення внести до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) відомості про передачу права власності на винахід (корисну модель), відповідно до яких право власності на винахід (корисну модель)

 

_____________________________________________________________________________________________

(назва винаходу [корисної моделі])

 

патент України N __________________, 

передається

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

якій передається право власності на винахід [корисну модель], адреса для листування) 

 

 

Реєстраційний номер

__________________

Дата реєстрації

"___" _______________ 200_ р.

 

Голова Держдепартаменту 

____________

(підпис)

(Ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

 

Начальник управління реєстрації

та економіки інтелектуальної

власності

 

 

Л. А. Меняйло

 


Додаток 5

до пункту 3.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

 

Рішення

 

"___" _______________ 200_ р.

 

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув заяву співвласника патенту

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

яка передає право власності на винахід [корисну модель], адреса для листування)

 

про внесення до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) співвласнику

 

і прийняв рішення внести до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) відомості про передачу права власності на винахід (корисну модель), відповідно до яких право власності на винахід (корисну модель)

 

_____________________________________________________________________________________________

(назва винаходу [корисної моделі])

 

патент України N __________________,

передається співвласнику

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

якій передається право власності на винахід [корисну модель], адреса для листування)

 

 

Реєстраційний номер

________________

Дата реєстрації

"___" _______________ 200_ р.

 

Голова Держдепартаменту

________________ (Ініціали, прізвище)

(підпис)

 

М. П.

 

 

 

 

 

Начальник управління реєстрації

та економіки інтелектуальної

власності

 

 

Л. А. Меняйло

 


Додаток 6

до пункту 3.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

 

Рішення

"___" _______________ 200_ р.

 

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув заяву ліцензіара (ліцензіата)

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

адреса для листування)

 

про внесення до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) і прийняв рішення внести до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), відповідно до яких ліцензія на використання винаходу корисної моделі

 

_____________________________________________________________________________________________

(назва винаходу [корисної моделі])

 

патент України N __________________,  видається  власником патенту (виключної ліцензії)

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

яка надає дозвіл на використання винаходу [корисної моделі], адреса для листування)

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

якій надається дозвіл на використання винаходу [корисної моделі], адреса листування)

 

Вид ліцензії ___________________

Обсяг прав ____________________

Строк дії ліцензійного договору ___________________

Територія дії ліцензійного договору ___________________

 

Реєстраційний номер

________________

Дата реєстрації

"___" _______________ 200_ р.

 

Голова Держдепартаменту

____________  (Ініціали, прізвище)

 

(підпис)

М. П.

 

 

Начальник управління реєстрації

та економіки інтелектуальної

власності

 

 

Л. А. Меняйло


Додаток 7

до пункту 4.1 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) 

 

Державний департамент інтелектуальної власності

Львівська площа, 8, Київ-53, МСП, 04655 

 

Ліцензіар ____________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи)

 

Ліцензіат ____________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування  юридичної особи)

 

тел. ______________________________

 

Патент(и) N _______________________

 

Заява

 

Просимо внести зміни у відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), внесені до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) на підставі рішення за N _____ від "___" _______________ ____ р.,

 

ліцензіаром __________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

адреса для листування)

 

ліцензіату ____________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи, _____________________________________________________________________________________________

 

 

Додатки:

перелік змін на __ арк. в 1 прим.;

документ, що підтверджує сплату збору за внесення змін.

 

Ліцензіар _________________(Ініціали, прізвище)

                          (підпис)

 

Ліцензіат _________________(Ініціали, прізвище)

                           (підпис)

 

М. П. (для юридичної особи)

 

М. П. (для юридичної особи)

 

Дата __________

 

Дата __________

 

 

Начальник управління реєстрації

та економіки інтелектуальної

власності

 

 

Л. А. Меняйло


Додаток 8

до пункту 4.4 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

 

Рішення

"___" _______________ 200_ р.

 

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув заяву ліцензіара

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

адреса для листування)

 

та ліцензіата __________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

адреса для листування)

 

про внесення змін у відомості про надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), що внесені до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) на підставі рішення за N ______ від "___" _______________ ____ р.

 

_____________________________________________________________________________________________,

(назва винаходу [корисної моделі])

 

патент України N _________________,

 

і прийняв рішення внести до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) зміни щодо:

 

_____________________________________________________________________________________________

Уважати: ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Реєстраційний номер

________________

Дата реєстрації

"___" _______________ 200_ р.

 

Голова Держдепартаменту

____________

(підпис)

(Ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

 

Начальник управління реєстрації

та економіки інтелектуальної

власності

 

 

Л. А. Меняйло

 


Додаток 9

до пункту 4.6.1 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

 

Державний департамент інтелектуальної власності

Львівська площа, 8, Київ-53, МСП, 04655 

 

Ліцензіар ____________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи  або повне офіційне найменування юридичної особи) 

 

Ліцензіат ____________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи)

 

 

тел. ______________________________

 

Патент(и) N _______________________

 

 

Заява

 

У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін дії ліцензійного договору

між ліцензіаром _______________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

_____________________________________________________________________________________________

адреса для листування)

 

та ліцензіатом ________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

 

____________________________________________________________________________________________,

адреса для листування)

 

відомості про який внесені до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) на підставі рішення за N _____ від "___" _______________ ____ р.,

просимо внести відомості про дострокове припинення дій ліцензійного договору до реєстру.

 

Додається документ, що підтверджує сплату збору за внесення змін.

 

 

Ліцензіар ______________ (Ініціали, прізвище)

                         (підпис)

 

Ліцензіат ______________ (Ініціали, прізвище)

                        (підпис) 

 

М. П. (для юридичної особи)

 

М. П. (для юридичної особи)

 

Дата __________

 

Дата __________

 

 

Начальник управління реєстрації

та економіки інтелектуальної

власності

 

Л. А. Меняйло


Додаток 10

до пункту 4.6.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

 

Рішення

 

"___" _______________ 200_ р. 

 

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув заяву про внесення до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) відомостей у зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін дії ліцензійного договору між ліцензіаром

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи, адреса для листування) 

 

та ліцензіатом  ________________________________________________________________________________

(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи,

_____________________________________________________________________________________________

 адреса для листування)

 

відомості про який внесені до Державного реєстру патентів України і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) на підставі рішення за
N ___ від "___" ______________ ____ р.,

 

і прийняв рішення внести до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи (Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі) відомості про дострокове припинення дії ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі)

 

_____________________________________________________________________________________________

(назва винаходу [корисної моделі])

 

патент України N __________________

 

Реєстраційний номер __________________

 

Дата реєстрації

 

"___" _______________ 200_ р.

 

Голова Держдепартаменту

 

______________  (Ініціали, прізвище)

(підпис)

 

М. П.

 

 

 

Начальник управління реєстрації

та економіки інтелектуальної

власності

 

 

Л. А. Меняйло

Back

Back Top